Groene Boekje 2017

 

Naturistenvereniging Mens en Natuur

STATUTEN.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

TERREIN REGLEMENT.

Datum : 3-5-2017

 

STATUTEN.

 

 1. Naam en Zetel:

1.1 De vereniging draagt de naam Naturistenvereniging “MENS EN NATUUR”.

1.2 Zij is gevestigd te Fijnaart.

 1. Doel:

2.1 Het doel van de vereniging is het bevorderen van het naturisme, waaronder wordt verstaan: het streven naar een geestelijke en lichamelijke gezondheid en de ontwikkeling daarvan, het propageren en toepassen van een natuurlijke leefwijze met eerbiediging van ieders religieuze en politieke opvattingen..

 1. Middelen::

3.1 De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

3.1.1 het beoefenen van vrije lichaamscultuur in het algemeen en verschillende takken van sport in het bijzonder, daar waar plaats en omstandigheden dit toestaan, naakt en zonder scheiding van de geslachten.

3.1.2 het organiseren en houden van contactavonden, lezingen en dergelijke;

3.1.3 het uitgeven van een verenigingsblad;

3.1.4 het onderhouden van contact met en het steunen van verenigingen en organisaties aangesloten bij de “Nederlandse Federatie van Naturistenverenigingen” (NFN) of bij buitenlandse federaties, lid van de “Internationale Naturisten Federatie” (INF/FNI);

3.1.5 het in gebruik verwerven en in stand houden van terreinen en ruimten voor het in toepassing brengen van de doelstelling van de vereniging;

3.1.6 het samenwerken met, het deelnemen in en het oprichten van ondernemingen en andere lichamen, die een overeenkomstig doel als in vorig artikel omschreven uitsluitend of onder meer beogen;

3.1.7 alle andere wettige middelen, die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

 

 1. Duur:

De vereniging wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

 1. Leden:

De vereniging kent: 

5.1.1 ereleden;

5.1.2 leden;

5.1.3 aspirant-leden;

5.1.4 kandidaat-leden;

5.1.5 donateurs.

5.2 Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of jegens het naturisme in het algemeen, daartoe zijn benoemd door de ledenvergadering.

5.3 Leden, zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten nadat men schriftelijk dienaangaande een verzoek bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. Om als lid te worden toegelaten dient men meerderjarig te zijn en tenminste gedurende één jaar kandidaat lid te zijn geweest.

5.4 Aspirant-leden zijn zij, die als zodanig door het bestuur zijn aanvaard, welke aanvaarding slechts kan geschieden na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers.

5.5 Donateurs zijn zij, die door een geldelijke bijdrage het doel der vereniging helpen bevorderen en als zodanig door het bestuur zijn aanvaard.

5.6 De contributie, de rechten en verplichtingen van de leden en voorts al datgene wat naar oordeel van het bestuur nadere regeling behoeft zal bij huishoudelijk reglement verder worden geregeld.

5.7 Ieder lidmaatschap eindigt door:

5.7.1 schriftelijke opzegging, hetgeen dient te geschieden bij de penningmeester van de vereniging of

5.7.2 royement, uit te spreken door het bestuur.

5.8 Het royement kan slechts plaatsvinden in de volgende gevallen:

5.8.1 bij het niet voldoen aan geldelijke verplichtingen;

5.8.2 bij burgerlijk en/of zedelijk wangedrag, binnen zowel als buiten de vereniging;

5.8.3 bij het herhaaldelijk niet nakomen van of handelen in strijd met bepalingen van enig reglement door de ledenvergadering vastgesteld of met bekend gemaakte bestuursbesluiten;

5.8.4 bij het in strijd met de waarheid verstrekken van gegevens bij de acceptatie als lid van de vereniging;

5.8.5 indien naar het oordeel van het bestuur het langer lid blijven schade zou toebrengen aan de goede verstandhouding van de leden onderling, of schade zou toebrengen aan de belangen en/of goede naam van de vereniging en haar leden.

5.9 Degene wiens lidmaatschap door royement is geëindigd, kan tegen deze beslissing in beroep gaan binnen drie maanden nadat het royement te zijner kennis is gebracht, bij een commissie, waarvan taak en samenstelling nader bij huishoudelijk reglement wordt geregeld. Deze commissie besluit bindend omtrent het al of niet beëindigen van de lidmaatschapsrechten.

 1. Bestuur:

6.1 De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en een zodanig aantal leden, als in verband met de behoeften van de vereniging en haar omvang door de algemene vergadering nodig wordt geoordeeld, doch zodanig dat steeds een oneven aantal bestuursleden in functie is.

6.2 Voorzitter, secretaris en penningmeester vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.

6.3 Het bestuur behoeft de goedkeuring van de ledenvergadering voor de volgende handelingen:

6.3.1 het aangaan van geldleningen, alsmede voor kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor de schuld van een derde verbindt;

6.3.2 het deelnemen in en het oprichten van ondernemingen.

6.4 De ledenvergadering kan voor een of meerdere in lid 6.3.1 en 6.3.2 van dit artikel genoemde handelingen ontheffing verlenen. Zodanige ontheffing kan voor niet langer dan een jaar worden verleend.

6.5 Het bestuur wordt door de algemene ledenvergadering gekozen uit leden voor een bij huishoudelijk reglement te bepalen tijdsduur. De voorzitter wordt in functie gekozen.

6.6 De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is de meerderheid vereist van tenminste 2/3 der uitgebrachte stemmen. De bestuurders zijn bevoegd zelf hun ontslag te nemen met een opzegtermijn van drie maanden.

6.7 Het bestuur benoemt en ontslaat de personen in dienst van de vereniging, voert het beheer over de geldmiddelen en draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van de ledenvergadering.

6.8 Bestuursvergaderingen hebben zo dikwijls plaats als de voorzitter of twee bestuursleden daartoe de wens te kennen geven.

6.9 Van elk paar mag slechts één partner deel uitmaken van het bestuur.

 1. Algemene vergaderingen:

7.1 Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden.

Het bestuur brengt in die vergadering haar jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van haar in het afgelopen jaar gevoerd bestuur.

7.2 De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende dan wel laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.

7.3 Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarde der vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

7.4 Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.

7.5 Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit ten minste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

7.6 De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.

7.7 Behalve de jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en indien het bestuur zulks nodig acht.

7.8 Na ontvangst van een verzoek als in artikel 7.7 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering binnen een termijn van vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept.

 1. Besluitvorming:

8.1 Alle leden en ereleden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar iedereen één stem. Kandidaat- en aspirant-leden hebben toegang tot de algemene vergadering en kunnen aan de beraadslagingen deelnemen.

8.2 Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen geroepen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in een notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.

8.3 Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

8.4 Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij/zij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand de meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en hij is gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan de geldig uitgebrachte stemmen zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.

8.5 Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde een stemgerechtigde dit verlangt.

 1. Huishoudelijk Reglement::

9.1 Het huishoudelijk reglement regelt nader de inrichting, de rechten en verplichtingen van de leden, de samenstelling en werkwijze van commissies, het beheer van de vereniging en al datgene wat naar het oordeel van het bestuur nadere regeling behoeft.

9.2 Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd met deze statuten zijn.

9.3 Vaststellen van het huishoudelijk reglement en latere wijzigingen daarvan kunnen alleen geschieden door de ledenvergadering met een meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

 1. Geldmiddelen:

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributie der leden, entreegelden, erfstellingen en legaten, schenkingen, donaties en opbrengst van eigen bezittingen en toevallige baten.

 1. Verenigingsjaar:

Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.

 1. Statutenwijziging:

12.1 Wijzigingen in deze statuten kunnen alleen geschieden door een vergadering waartoe wordt opgeroepen met de mededeling, dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld en waarin tenminste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is en met een meerderheid van tenminste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen, mits een oproepingstermijn van veertien dagen in acht is genomen.

12.2 Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt een tweede vergadering uitgeschreven te houden binnen dertig dagen, echter niet eerder dan tien dagen na de eerste vergadering, waarin ongeacht het aantal aanwezige leden over de voorstellen wordt beslist met een meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

 1. Ontbinding:

13.1 De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden, indien op een daartoe speciaal uitgeschreven vergadering tenminste 2/3 van de stemgerechtigde leden zich daarvoor uitspreekt.

13.2 Indien het in het eerste lid van dit artikel genoemde aantal leden niet aanwezig is, wordt een tweede vergadering uitgeschreven te houden binnen dertig dagen, echter niet eerder dan tien dagen na de eerste vergadering en wordt alsdan over het besluit tot ontbinding beslist met een meerderheid van ¾ der geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden, dat er vergadering aanwezig is.

13.3 Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot liquidatie te zijn. Indien bij een zodanig besluit geen andere regelingen zijn vastgesteld, geschiedt liquidatie door het bestuur.

13.4 Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de ledenvergadering te bepalen doeleinden die het meest met het doel der vereniging zullen overeenstemmen.

 


 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 1. Algemeen:

0.1 Dit reglement verstaat onder:

 1. vereniging: de naturistenvereniging “Mens en Natuur”;
 2. statuten: de statuten van de vereniging zoals die luiden op het tijdstip van vaststelling van dit reglement of later worden gewijzigd;

terrein: het naturistenterrein, dat de vereniging in eigendom heeft;
statutair lid: een lid in de zin van artikel 5.3 van de statuten;
aspirant-lid: een lid in de zin van artikel 5.4 van de statuten;
kandidaat-lid: een persoon van 14 jaar of ouder, die heeft verzocht om toetreding tot de vereniging en als zodanig is geaccepteerd door het bestuur; hij blijft dit, behoudens eerdere beëindiging door opzegging of royement, totdat hij als meerderjarige is toegelaten als statutair lid of als minderjarige tot aspirant-lid.
0.2.1 Wanneer dit reglement of enig voorschrift op grond van dit reglement regels geeft voor “leden”, dan zijn deze, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, gelijkelijk van toepassing op ereleden, aspirant-leden en kandidaat-leden.

0.2.2 Als in dit reglement zonder nadere aanduiding wordt verwezen naar een artikel, wordt bedoeld een artikel van dit reglement.

 1. Lidmaatschap:

1.1 Aanmelding en toetreding als kandidaat-lid.

1.1.1 Het verzoek tot toetreding wordt gericht aan het bestuur. Minderjarigen dienen bij het verzoek een verklaring te overleggen van ouders of voogd, waarin wordt ingestemd met het verzoek. Het bestuur kan van deze voorwaarde vrijstelling verlenen.

1.1.2 Het bestuur vormt zich een oordeel omtrent de persoon van verzoeker en diens motivatie om lid te worden en stelt vast of verzoeker voldoende bekend is met het naturisme, de doelstellingen van de vereniging en het karakter van het terrein. Verzoeker is verplicht om alle informatie te verstrekken, die het bestuur nodig acht om tot een juist oordeel omtrent betrokkene te komen. Het bestuur kan zich bij dit onderzoek doen bijstaan door de kennismakingscommissie. Een kennismakingsgesprek wordt dan gevoerd door zo mogelijk twee leden van deze commissie. Het bestuur kan onderzoek instellen. Van het kennismakingsgesprek wordt een verslag gemaakt.

1.1.3 Het bestuur beslist over de toetreding en zendt aan verzoeker schriftelijk bericht of hij al dan niet geaccepteerd is als kandidaat-lid. Elk meerderjarig kandidaat-lid is bij toetreding inschrijfgeld verschuldigd. Minderjarigen vanaf 14 jaar, die – zonder dat hun ouders lid zijn – zelfstandig kandidaat lid worden, zijn ook inschrijfgeld verschuldigd. Het kandidaat-lidmaatschap gaat in op de datum, waarop de lidmaatschapskaart wordt verstrekt.

1.1.4 Het bestuur wijst een verzoek tot toetreding van een minderjarige, jonger dan 14 jaar zonder nadere motivatie af.

Het bestuur kan voorts toetreding weigeren in het geval:

verzoeker onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt;
de acceptatie strijdig zou zijn met de statuten of dit reglement;
de verzoeker zich heeft schuldig gemaakt aan burgerlijk of zedelijk wangedrag;
de toetreding schade zou toebrengen aan de vereniging of de leden;
verzoeker de doelstelling van de vereniging, de statuten of dit reglement niet onderschrijft.
1.1.5 Het bestuur regelt nader de wijze van aanmelding en de procedure tot toetreding.

1.2 Acceptatie als lid en als aspirant-lid.

1.2.1 Het bestuur laat meerderjarigen toe als statutair-lid zodra zij één jaar kandidaat-lid zijn, tenzij het bestuur besluit het kandidaat-lidmaatschap maximaal tot drie jaar te verlengen en dit besluit uiterlijk twee weken voor afloop van de termijn van één jaar en met redenen omkleed schriftelijk ter kennis brengt van het betreffende kandidaat-lid. Deze bepaling sluit beëindiging van het kandidaat-lidmaatschap door royement niet uit.

1.2.2 Tevens worden als statutair-lid opgenomen, zodra zij meerderjarig zijn de aspirant-leden.

1.2.3 Het bestuur laat minderjarigen toe als aspirant-lid, overeenkomstig de in artikel 1.2.1 bedoelde toelating van meerderjarigen, mits de in artikel 1.1.1 voorgeschreven verklaring is – of alsnog wordt -overlegd. Minderjarigen, die bij de toetreding zijn vrijgesteld van het overleggen van deze verklaring, blijven kandidaat-lid totdat zij meerderjarig worden.

1.2.4 Als aspirant-lid worden eveneens opgenomen kinderen van leden, wanneer zij de wil daartoe te kennen geven, minstens 14 jaar oud zijn, hun ouders of voogd dit goedkeuren en het bestuur daarmede instemt.

1.3 Rechten en plichten van leden.

1.3.1 Aan elk statutair-lid komen toe de rechten en faciliteiten, die uit de statuten, dit reglement of enig ander besluit van de vereniging voortvloeien en in het bijzonder de rechten:

van toegang tot en zelfstandig verblijf op het terrein met inachtneming van de bepalingen van het terreinreglement;
van toegang tot en deelname aan alle bijeenkomsten, evenementen en andere activiteiten van de vereniging, tenzij de activiteit uitdrukkelijk bedoeld is voor een bepaalde groep leden en onder nader te stellen regels en voorwaarden;
tot het doen van voorstellen, het deelnemen aan beraadslagingen en het uitbrengen van één stem in de ledenvergadering;
tot verkiesbaarheid in een bestuursfunctie;
om door verkiezing, benoeming of op andere wijze zitting te nemen in enige commissie, werkgroep, instelling of enig blad, hoe ook genaamd, van de vereniging;
op toezending van het verenigingsblad en andere voor de leden bestemde publicaties vanwege de vereniging, met dien verstande, dat naar één adres slechts één blad en één publicatie wordt gezonden.
1.3.2 Het lid kan de in het voorgaande artikel omschreven rechten slechts geldend maken, indien het in het bezit is van een geldige lidmaatschapskaart en deze op verlangen toont en niet overeenkomstig artikel 1.6.1 is ontzet uit bepaalde of alle lidmaatschapsrechten. Het bestuur kan de deelname aan bepaalde activiteiten afhankelijk stellen van een geldelijke bijdrage.

1.3.3 Elk lid is gehouden tot nakoming van de verplichtingen, die uit de statuten, dit reglement of enig ander besluit van de vereniging voortvloeien en in het bijzonder de plichten tot:

het vóór de aanvang van elk jaar -of bij toetreding als lid- betalen van de voor dat jaar verschuldigde contributie, tenzij door het bestuur anders wordt toegestaan en het voldoen aan andere financiële verplichtingen;
het naleven van de regels, zoals vastgelegd in het terreinreglement;
het gezamenlijk met de overige leden aanleggen, opbouwen, verbeteren en/of onderhouden van het terrein en de opstallen;
het geheimhouden tegenover derden van de personalia van andere leden;
het vergoeden van schade, toegebracht aan eigendommen van de vereniging.
Voorts dient elk lid zich te onthouden van enige handeling, die schade kan toebrengen aan het naturisme in het algemeen en de doelstellingen, activiteiten en andere belangen van de vereniging en de leden en tevens afstand te doen van enige schadevergoeding jegens de vereniging.

1.4 Rechten en plichten van kandidaat-leden, aspirant-leden en kinderen.

1.4.1 Kandidaat-leden en aspirant-leden hebben gelijke rechten en plichten als statutair-leden, maar zijn uitgezonderd van:

het recht om een stem uit te brengen in de ledenvergadering;

de verkiesbaarheid in een bestuursfunctie;

het recht om door verkiezing, benoeming of op andere wijze zitting te nemen in de verenigingsraad, de kennismakingscommissie en de financiële commissie (kascommissie).

1.4.2 a. De ledenvergadering kan, op voordracht van het bestuur, in uitzonderlijke gevallen afwijken van het bepaalde onder a, b en c van het voorgaande artikel.

 1. Kinderen van leden hebben, voorzover zij zelf geen lidmaatschapskaart hebben, geen lidmaatschapsrechten. Zij kunnen nochtans, tot het jaar waarin zij meerderjarig worden, onder geleide van leden op het terrein verblijven of deelnemen aan bepaalde verenigingsactiviteiten. Zij dienen zich te houden aan de regels, zoals die voor de leden zijn voorgeschreven en waarvoor de begeleiders verantwoordelijk zijn.

1.5 Rechten en plichten van ereleden.

1.5.1 Ereleden genieten tenminste gelijke rechten als statutaire leden en voorts de rechten die de ledenvergadering hen toekent. Zij zijn vrijgesteld van de verplichting tot contributiebetaling.

1.5.2 Sancties tegen ereleden kunnen uitsluitend door de ledenvergadering worden genomen.

1.6 Sancties.

1.6.1 Wanneer een lid handelt in strijd met de bepalingen van artikel 1.3.3 kan het bestuur overgaan tot:

ontzetting uit bepaalde of alle lidmaatschapsrechten, voor de duur van maximaal één jaar;
royement.
1.6.2 Het bestuur kan een maatregel als bedoeld in het voorgaande artikel onder a. op voorlopige voet onmiddellijk doen ingaan. Deze voorlopige maatregel gaat teniet, indien het bestuur nalaat om het betreffende lid binnen acht dagen per aangetekend schrijven met opgaaf van redenen kennis te geven van de voorlopige sanctie en eveneens indien het bestuur nalaat om binnen twee maanden na datum van kennisgeving omtrent een definitieve sanctie te beslissen.

1.6.3 Het bestuur kan niet overgaan tot het uitspreken van een definitieve sanctie alvorens het lid bij aangetekend schrijven is uitgenodigd zich op een door het bestuur te bepalen tijdstip mondeling, dan wel binnen veertien dagen schriftelijk te verdedigen, zulks naar keuze van het lid. Het lid kan zich bij zijn verdediging doen bijstaan. Het bestuur moet binnen acht dagen na de uitspraak het betreffende lid daarover bij aangetekend schrijven berichten. Het lid kan tegen deze uitspraak beroep aantekenen overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.9.

1.7 Lidmaatschapskaart.

1.7.1 Het bestuur verstrekt aan alle leden een lidmaatschapskaart, voorzien van een pasfoto en zorgt voor jaarlijkse verlenging als aan de financiële verplichting is voldaan. De houder dient op verzoek van of vanwege het bestuur de kaart onmiddellijk te tonen of te overleggen. Het bestuur kan de lidmaatschapskaart innemen of intrekken.

1.7.2 Voor kinderen van leden is een eigen lidmaatschapskaart vereist met ingang van het jaar, waarin zij meerderjarig worden.

1.7.3 In het geval een lidmaatschapskaart wordt vermist, in het ongerede is geraakt of om andere redenen niet bruikbaar is, kan het bestuur tegen betaling van een vergoeding een vervangend exemplaar uitreiken.

1.8 Einde lidmaatschap.

1.8.1 Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging aan het bestuur en door royement. Het lidmaatschap eindigt de facto tevens als een lid op 1 maart zijn contributie over het lopende verenigingsjaar niet heeft betaald en niet heeft gereageerd op een schriftelijke herinnering van het bestuur. Het vorenstaande staat beëindiging wegens royement niet in de weg.

1.8.2 Beëindiging van het lidmaatschap geeft nimmer recht op terugbetaling van contributie.

1.9 Beroep.

1.9.1 Tegen elke beslissing van het bestuur betreffende het lidmaatschap kan de persoon, wiens belangen in het geding zijn, binnen drie maanden in beroep gaan bij de verenigingsraad, die uit zijn midden drie leden aanwijst, die niet zijn betrokken bij de totstandkoming van de aangevochten beslissing en die, zo het een royement betreft, fungeert als commissie van beroep, bedoeld in artikel 5.9 van de statuten. Deze commissie doet uitspraak binnen twee maanden na aantekening van het beroep en bericht de uitspraak per aangetekend schrijven aan het bestuur en de appellant. De uitspraak is niet vatbaar voor beroep. Het bepaalde in artikel 4.9 is niet van toepassing; in voorkomend geval beslist de commissie.

1.9.2 Het bestuur geeft de commissie van beroep volledige medewerking en verleent inzage in alle stukken die de commissie voor een verantwoorde besluitvorming van belang oordeelt. De commissie moet appellant op zijn verzoek horen; deze heeft het recht zich te doen bijstaan.

 1. Donateurs:

2.1 Het bestuur kan aan de acceptatie van donaties voorwaarden verbinden.

2.2 Het bestuur is gerechtigd aan donateurs bepaalde faciliteiten te verlenen.

 1. Ledenvergadering:

3.1 De ledenvergadering oefent de hoogste macht in de vereniging uit. Haar besluiten zijn bindend, zolang zij niet door haarzelf zijn gewijzigd of ingetrokken. De verenigingsraad kan evenwel eisen dat een aangelegenheid in de eerstvolgende ledenvergadering aanhangig wordt gemaakt, indien deze raad oordeelt dat de beslissing van de ledenvergadering in deze zaak strijdig met de statuten of dit reglement is.

3.2 Jaarlijks worden ten minste twee ledenvergaderingen gehouden; een voorjaarsvergadering zo mogelijk in de maand maart, doch in elk geval in de eerste helft van het jaar, en een najaarsvergadering in of omstreeks de maand november. De voorjaarsvergadering geldt als jaarvergadering, bedoeld in artikel 7 van de statuten. Tussentijdse ledenvergaderingen worden gehouden, indien 1/10 deel van de stemgerechtigde leden, een gewone meerderheid van het bestuur of een 2/3 meerderheid van de verenigingsraad dat nodig acht.

3.3 Alle leden hebben het recht voorstellen voor te leggen aan de ledenvergadering. Het bestuur maakt de datum bekend, waarop deze voorstellen door de secretaris moeten zijn ontvangen.

3.4 Op de voorjaar- en najaarsvergadering moeten aan de orde komen:

behandeling en goedkeuring van de notulen van de laatste voor- of najaarsvergadering en een eventueel tussentijdse ledenvergadering. De notulen van elke ledenvergadering zullen met de eerst verschijnende editie van het verenigingsblad worden verstuurd naar de leden;
bespreking van het door het bestuur gevoerde beleid;
behandeling van de voorstellen van het bestuur en van de voorstellen door leden op grond van het vorige artikel aan de ledenvergadering voorgelegd.
Op de voorjaarsvergadering tevens:

bespreking van het jaarverslag van de secretaris;
bespreking van het door de penningmeester gevoerde beheer en het verslag van de financiële commissie;
verkiezing van bestuursleden;
samenstelling van verenigingsraad en commissies;
Op de najaarsvergadering tevens:

bespreking van het toekomstig bestuursbeleid;
bespreking en vaststelling van de begroting voor het komende jaar.
3.5 Het bestuur zendt de leden tenminste acht dagen voor de ledenvergadering de agenda en een beschrijvingsbrief met de bestuursvoorstellen en andere zaken, die de vergadering moet behandelen.

3.6 Voor aanvang van de ledenvergadering tekent elk aanwezig lid de presentielijst. Bij het begin van de vergadering wordt een uit twee leden bestaand stembureau benoemd.

3.7 De ledenvergadering kan slechts besluiten nemen over zaken, die staan vermeld in de beschrijvingsbrief. Elk lid heeft het recht om tijdens de ledenvergadering voorstellen daarover in te dienen of te amenderen. De voorzitter beslist of deze direct in stemming worden gebracht, dan wel voor nadere behandeling en beraad worden doorverwezen naar de eerstvolgende bestuursvergadering. Voorstellen over niet in de beschrijvingsbrief genoemde aangelegenheden worden eveneens besproken in de eerstvolgende bestuursvergadering.

 1. Het bestuur:

4.1 De dagelijkse leiding van de vereniging berust bij het bestuur.

4.2 De bestuursleden worden door de ledenvergadering gekozen voor de periode van drie jaar, met dien verstande, dat zij aftreden volgens onderstaand rooster en direct herkiesbaar zijn. In een jaar, waarvan de aanduiding deelbaar is door drie, treden af de penningmeester en één lid, in het volgende jaar de secretaris en één lid en in het daarop volgende jaar treedt de voorzitter af. Bij uitbreiding van het aantal bestuursleden past de ledenvergadering dit rooster aan.

4.3 Kandidaten voor het bestuur kunnen worden gesteld door het bestuur en de leden. De kandidaten moeten verklaren dat zij hun kandidatuur aanvaarden.

De stemming geschiedt conform artikel 8.4 van de statuten. In het geval geen tegenkandidaten zijn gesteld, wordt niet gestemd maar worden de kandidaten geacht te zijn gekozen.

4.4 Indien één van de bestuursleden tussentijds aftreedt, moet aftreden of blijvend verhinderd is zijn functie uit te oefenen, kan de aanvulling aangehouden worden tot de eerstvolgende voor- of najaarsvergadering.

4.5 Indien meerdere bestuursleden, om welke reden dan ook, hun functie blijvend niet meer vervullen, moet het bestuur binnen drie maanden een ledenvergadering houden, waarop de aanvulling van het bestuur plaats vindt.

4.6 Indien het gehele bestuur ophoudt te functioneren, neemt de verenigingsraad tijdelijk de bestuurstaken waar. Deze raad houdt dan binnen drie maanden een ledenvergadering, waarop een nieuw bestuur wordt gekozen.

4.7 Het bestuur regelt de vervanging van de voorzitter, de verdeling van de functies en taken, -met inachtneming van onderstaande toedeling naar functie- en de onderlinge waarneming. Van deze regeling en elke wijziging daarvan wordt zo spoedig mogelijk mededeling gedaan in het verenigingsblad.

 1. De voorzitter is belast met de leiding van de bestuurs- en ledenvergaderingen en verantwoordelijk voor de organisatie van deze vergaderingen en de samenstelling van de agenda, de naleving van voorgeschreven procedures en de uitvoering van besluiten van de ledenvergadering, de verenigingsraad, de commissies van beroep en het bestuur.
 2. De secretaris is verantwoordelijk voor het samenstellen van het jaarverslag, het zenden van uitnodigingen en stukken voor bestuurs- en ledenvergaderingen en het notuleren en schriftelijk bericht geven aan leden en derden omtrent de besluitvorming van deze vergaderingen, het voeren van correspondentie van de vereniging -voor zover niet uit hoofde van hun taak aan anderen toevloeiend- en het vormen en beheren van het archief van de vereniging.
 3. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheren van de gelden en het voeren van een nauwkeurige administratie daarover, het innen van vorderingen en verrichten van betalingen, het indienen van een begroting, het afleggen van rekening en verantwoording omtrent het financiële beheer en is verplicht tot het aanzuiveren van kastekorten.
 4. De overige vaste bestuurstaken, zoals toelating van leden, het uitreiken en verlengen van lidmaatschapskaarten, het voeren van de ledenadministratie, het begeleiden van commissies worden verricht door één der genoemde functionarissen of de overige bestuursleden, waarbij wordt aangetekend,, dat bestuursleden zich kunnen laten bijstaan door niet bestuursleden, als het bestuur daarmee akkoord gaat.

4.8 Het bestuur kan zich doen bijstaan door adviseurs, vaste commissies en commissies ad hoc.Het bestuur kan leden en andere personen uitnodigen op bestuursvergaderingen.

4.9 Het bestuur beslist over zaken, waarin de statuten en dit reglement niet voorzien of onduidelijk zijn.

 1. De verenigingsraad:

5.1 De verenigingsraad heeft tot taak:

 1. het adviseren van het bestuur omtrent toekomstige ontwikkelingen;
 2. het toetsen van de besluiten van de ledenvergaderingen en bestuur op strijdigheid met statuten of dit reglement;
 3. het benoemen uit zijn midden van een commissie van beroep als bedoeld in artikel 5.9 van de statuten;
 4. het bewaken van het algemeen welzijn van de vereniging en in het bijzonder het functioneren van de vaste commissies;
 5. het waarnemen van het bestuur in het geval bedoeld in artikel 4.6.

5.2 De verenigingsraad wordt gevormd door:

de zittende bestuursleden;
één vertegenwoordiger uit elke vaste commissie van vijf of minder leden en twee vertegenwoordigers uit elke vaste commissie met meer dan vijf leden, aangewezen door de commissies, die zij vertegenwoordigen;
Vier leden, benoemd door de ledenvergadering voor de duur van drie jaar met het recht van herbenoeming;
De voorzitter in functie gekozen door de ledenvergadering voor de duur van drie jaar met het recht op herbenoeming De voorzitter mag geen deel uitmaken van het bestuur van de vereniging.
permanente adviseurs;
Slechts ereleden en statutaire leden kunnen zitting nemen in de verenigingsraad met inachtneming van het bepaalde in artikel 1.4.2 onder a.
5.3 De verenigingsraad vergadert tenminste twee keer per jaar, zo mogelijk één maand voor een ledenvergadering.Als secretaris van de raad fungeert de secretaris van het bestuur. Alle bescheiden van de raad worden toegevoegd aan het verenigingsarchief.

5.4 In het geval de verenigingsraad oordeelt dat een bestuursbeslissing is genomen in strijd met de statuten of dit reglement, kan de raad dit besluit aan de ledenvergadering ter vernietiging voordragen. In het geval de verenigingsraad oordeelt dat een beslissing van de ledenvergadering in strijd is met de statuten of dit reglement, moet de ledenvergadering zich opnieuw over de betreffende aangelegenheid uitspreken. Indien de verenigingsraad daartoe met 2/3 meerderheid besluit, kan hij desnoods zelf de ledenvergadering bijeen roepen.

 1. Commissies, Adviseurs:

6.1 De ledenvergadering kan overgaan tot het instellen van vaste commissies voorzover deze al niet voortvloeien uit de bepalingen van de statuten of dit reglement.

6.2 Voorzover niet anders bepaald, regelt het bestuur nader de taak, samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van deze commissies. Omtrent de samenstelling wordt mededeling gedaan aan de ledenvergadering. Documenten van de vaste commissies vloeien toe aan het archief van de vereniging.

6.3 Als commissies in de zin van artikel 6.1 worden beschouwd:

de kennismakingscommissie, die het bestuur adviseert omtrent de toetreding van nieuwe leden;
de werk-activerings-commissie, met als taak de begeleiding in ruime zin van de werkzaamheden aan terrein en opstallen;
de evenementencommissie, belast met de organisatie van evenementen, sportontmoetingen en andere activiteiten op en buiten het terrein;
de jeugdcommissie, belast met de organisatie van activiteiten voor jeugdigen.
de redactie van het verenigingsblad;
de financiële commissie, bedoeld in artikel 7.2 van de statuten.
6.4 De commissies, in het voorgaande artikel bedoeld onder a. en f. zijn uitsluitend toegankelijk voor ereleden en statutaire leden. De leden van de commissie, genoemd onder f. worden aangewezen door de ledenvergadering; de leden van de overige commissies worden (geacht te zijn) benoemd door het bestuur.

6.5 De verenigingsraad wijst conform artikel 1.9.1 uit zijn midden een commissie aan zodra appèl wordt ingesteld tegen een beslissing van het bestuur in lidmaatschapsaangelegenheden. Na de beslissing is deze commissie ontbonden.

6.6 Het bestuur kan overgaan tot het instellen van commissies ad hoc en het benoemen van permanente adviseurs.

 1. Tarievenlijst:

7.1 De ledenvergadering stelt in een tarieven lijst de bedragen vast die de leden en gasten als contributie en/of vaste bijdrage moeten betalen voor terreinbezoek en kamperen.

7.2 Het bestuur regelt de hoogte van bijdragen, die het karakter dragen van vergoedingen voor deelname aan verenigingsactiviteiten of voor het verrichten van diensten.

7.3 De voorzitter en de penningmeester van de vereniging kunnen in incidentele gevallen geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen van de verplichting tot betaling.

 1. Terreinreglement:

8.1 Het bestuur regelt in een apart reglement de rechten en plichten van leden en gasten, verbonden aan het bezoek van het terrein.

8.2 Dit reglement moet bevatten:

bepalingen omtrent de toegang tot het terrein;
een introductieregeling;
ordemaatregelen;
gedragsregels;
regels ter bescherming van het terrein;
regels voor het kamperen.
8.3 Het terreinreglement wordt gepubliceerd in het verenigingsblad en in het Plaathuis.

 1. Slotbepalingen:

9.1 Door zijn toetreding wordt elk lid geacht bekend te zijn met de bepalingen van de statuten en dit reglement.

9.2 Dit reglement treedt in werking op 30 maart 2001, daarbij vervalt het huishoudelijk reglement, zoals dit was vastgesteld op 15 maart 1991 en tevens vervallen alle voorgaande versies. Vastgesteld en aangenomen in de ledenvergadering van 30 maart 2001.
 

 

TERREIN REGLEMENT.
1.Toegang tot het terrein hebben:
a. leden van de vereniging: onder voorwaarde, dat zij een lidmaatschapskaart met geldig jaarzegel bezitten en deze op verlangen tonen;
b. gast: meerderjarige leden en hun minderjarige kinderen van een bij de INF/NFN aangesloten naturistenvereniging en meerderjarige NFN-begunstigers en hun minderjarige kinderen overigens onder gelijke voorwaarde als bij a. aangegeven ten aanzien van de lidmaatschapskaart.
c. als introducé(e): niet-leden van een naturistenvereniging, tot maximaal twee maal per jaar, als dagbezoeker, onder geleide van een lid, als bedoeld onder a., dat daartoe bevoegd is, met inachtneming van punt 2;
d. als genodigde: personen die door of vanwege het bestuur zijn uitgenodigd tot een bezoek aan het terrein;
e. kinderen van leden, jonger dan 18 jaar, zonder eigen lidmaatschapskaart, onder geleide van een lid; kinderen van niet-leden, jonger dan 18 jaar, onder geleide van een lid, met een maximum van twee gast-kinderen per jaar per aanwezig lid.
f. personen, die op het terrein een wettelijk voorgeschreven taak moeten uitvoeren.
Andere personen hebben zonder voorkennis van een bestuurslid geen toegang. Het bestuur kan dagen aanwijzen, waarop gasten en introducé(e)s niet worden toegelaten.

 1. Leden van de vereniging, met uitzondering van aspirant-leden kunnen niet-leden introduceren op het terrein onder de voorwaarde zoals genoemd onder 1c.
 2. Vooraanmelding bij het bestuur van gasten en introducé(e)s is vereist. Zonder deze aanmelding is er geen waarborg voor toelating of verblijf.
 3. Alle leden, gasten en introducé(e)s dienen zich bij aankomst in te (laten) schrijven in het presentieboek, dat te vinden is in het Plaathuis. Gasten melden zich bovendien bij een bestuurslid (indien mogelijk) of bij een aanwezig lid. Gelijktijdig met de inschrijving in het presentieboek van naam – aantal – lid of geen lid, wordt de betaling van de bijdrage voor het terreinbezoek geregeld. De grootte van het bedrag wordt in het presentieboek vermeld. Het verschuldigde bedrag wordt in een enveloppe gestopt, waarop de naam van de gast wordt vermeld. Deze envelop wordt in de gleuf, van de ideeënbus gestopt, die in het Plaathuis hangt. Begeleiders zijn verantwoordelijk voor de inschrijving in het presentieboek en betaling van de introducé(e)s en gasten.
 4. Alle bezoekers – met uitzondering van de personen genoemd onder 1d en 1f- moeten zich op het terrein gedragen overeenkomstig de doelstellingen en het karakter van de vereniging (dus naakt als de omstandigheden dat toelaten) en zich overigens houden aan de bepalingen van dit reglement. Begeleiders dragen hierbij de verantwoording voor het naleven ervan door introducé(e)s en kinderen.
 5. Overlast aan anderen, in welke vorm dan ook, moet worden vermeden. Als uitvloeisel daarvan gelden de volgende bepalingen:
  a. audiovisuele middelen dienen voor anderen onzichtbaar en onhoorbaar gebruikt te worden;
  b. honden worden slechts toegelaten onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat zij op het terrein aangelijnd blijven, buiten het terrein worden uitgelaten, niet zwemmen in de zwemvijver en de eigenaar/ begeleider onmiddellijk zorgt voor verwijdering van uitwerpselen op het terrein. Voor andere huisdieren is toestemming vooraf van het bestuur vereist. Dag bezoekers mogen geen huisdieren meebrengen tijdens hun verblijf;
  c. fotograferen en filmen van personen is slechts toegestaan indien deze daarmee instemmen.
 6. Voorkomen moet worden dat derden van buiten het terrein ongewild en onverhoeds met bloot worden geconfronteerd. Daarom: broek aan en/of handdoek om bij het toegangshek en andere van buitenaf zichtbare plaatsen. Op de parkeerplaats is het te allen tijde verboden ongekleed te gaan, vanaf het markeringspunt aan de toegangsweg.
 7. Ter bescherming van terrein en landschap is het volgende bepaald:
  a. auto’s en motoren mogen alleen worden geparkeerd op het daarvoor bestemde parkeerterrein. Voor het plaatsen en weghalen van een kampeermiddel mag met auto’s tot in de boomgaard en in de put gereden worden. Na afkoppelen dient de auto terstond naar het parkeerterrein te worden teruggebracht. Onder geen beding mogen auto’s bij het kampeermiddel worden geparkeerd.
  b. (brom)fietsen moeten geplaatst worden in of bij de fietsenrekken.
  c. balspelen mogen slechts worden beoefend op daarvoor aangewezen gedeelten;
  d. tenten en windschermen voor dagrecreatie mogen niet worden geplaatst;
  e. werkzaamheden op het terrein geschieden in overleg met de werk-activerings-commissie (WAC);
  f. het maken van een vuur is slechts toegestaan op de daarvoor aangewezen plaats; blusmiddelen moeten gereed staan;
  g. chemische onkruidbestrijdingsmiddelen zijn verboden;
  h. het gebruik van milieuvriendelijke was- en reinigingsmiddelen is noodzakelijk en voor gebruik op het terrein zijn ze gratis beschikbaar in het Plaathuis.
 8. Elke bezoeker draagt zorg voor de netheid van terrein en opstallen door:
  a. alle afval zelf mee te nemen, of te deponeren in de daarvoor bestemde container die geplaatst is bij de parkeerplaats.;
  b. geen persoonlijke eigendommen op het terrein of in een der opstallen achter te laten;
  c. eigendommen van de vereniging zoals gereedschappen, speelgoed, tijdschriften, volleybal- en badmintonnetten op te ruimen;
  d. de toiletten schoon te houden;
  e. het is toegestaan chemische toiletten te legen in de toiletten mits gebruik gemaakt wordt van chemische vloeistoffen in het toilet. Een mix van schoonmaakazijn met een geringe hoeveelheid wasmiddel zin toegestaan. Dit i.v.m. de werking van de septictank.
 9. Elk lid is verplicht om na het betreden of verlaten van het terrein het toegangshek onmiddellijk af te sluiten. Degene, die het laatst vertrekt, zorgt tevens voor afsluiting van alle opstallen.
 10. Kamperen is uitsluitend toegestaan na vooraanmelding bij de kampeercoördinator of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon. Iedereen die volgens art.1 lid a, b en e toegang tot het terrein heeft wordt als kampeerder toegelaten.

Er mogen gelijktijdig 7 caravans/vouwwagens in de boomgaard staan en er zijn maximaal 10 kampeerplaatsen voor tenten, vouwwagens of caravans  in de put beschikbaar. Campers mogen alleen op de daarvoor speciaal aangewezen plaatsen staan, bij groter aanbod dienen zij op het parkeerterrein een plaats aangewezen te krijgen.
Er kan maximaal voor een periode van 3 weken gereserveerd worden. Tijdens de laatste week van de kampeerperiode kan de reservering telkens met maximaal één week verlengd worden. Kampeerders, die nog niet kampeerden op het terrein in dat seizoen hebben voorrang. Wie reserveert en om 17.00 uur nog niet is gearriveerd heeft kans zijn/haar plaats te verliezen, tenzij tevoren is aangekondigd dat hij/zij later komt.
Wie reserveert en niet komt blijft het complete bedrag voor de gereserveerde periode schuldig.
Indien leden drie weken gereserveerd hebben en besluiten te vertrekken vanwege slechte weersomstandigheden krijgen zij van de van de resterende 2 weken de helft van het geld terug. Dit ter beoordeling van de kampeercoördinator.
Het telefoonnummer is te vinden in de naturistengidsen en op onze website.
Dit alles onder voorwaarde dat:
a. gekampeerd wordt op de daarvoor aangewezen terreingedeelten: tenten kamperen in de put. Caravans/camper en vouwwagens in de boomgaard. Vouwwagens, caravans kunnen ook in de put kamperen in overleg met de kampeer coördinator
b. in het presentieboek in het Plaathuis aantekening wordt gehouden van de verblijfsdata en het aantal personen en overnachtingen.
c. het kampeerformulier wordt ingevuld en in de ideeënbus wordt gedaan . Dit formulier gebruikt de kampeercoördinator voor het bijwerken van het door de gemeente voorgeschreven verblijfsregister, waaruit de aangifte toeristen- belasting wordt gedaan. De betaling geschiedt door ondertekenen van een incassomachtiging via de ING rekening van Mens en Natuur. Indien dit onmogelijk is, dan kan het bedrag of een eenmalige machtiging tot afschrijving in een enveloppe worden gedaan. Nadat naam en de betaalgegevens op de enveloppe worden geschreven, kan deze in de gleuf van de ideeënbus gestopt worden. Iedereen zal begrijpen, dat geld in de ideeënbus gevaren met zich meebrengt, daarom is girale betaling dringend gewenst.
d. na vertrek het kampeermiddel direct wordt verwijderd;
e. Elke reservering voor het kamperen is gekoppeld aan een plek in de Boomgaard of de Put. Eventuele bijzet tentjes voor minderjarige kinderen zijn toegestaan, indien deze geplaatst worden op dezelfde plek waar het hoofd kampeermiddel komt te staan. Voor kinderen die een eigen kampeermiddel willen plaatsen op een andere plek is een tweede reservering nodig. Voor dit kind of deze kinderen geldt dan dat voor hen het kampeertarief voor volwassenen betaald moet worden.
f. andere aanwijzingen voor het kamperen worden nageleefd.
Het bestuur kan toestaan, dat van dit reglement wordt afgeweken. Omtrent zaken, die in dit reglement niet, onduidelijk of niet volledig geregeld zijn, beslist het bestuur. Het bestuur kan iemand machtigen om, in geval van twijfel of interpretatieverschillen, beslissend op te treden.