Terrein reglement

TERREIN REGLEMENT.
1.Toegang tot het terrein hebben:
a. leden van de vereniging: onder voorwaarde, dat zij een lidmaatschapskaart met geldig jaarzegel bezitten en deze op verlangen tonen;
b. gast: meerderjarige leden en hun minderjarige kinderen van een bij de INF/NFN aangesloten naturistenvereniging en meerderjarige NFN-begunstigers en hun minderjarige kinderen overigens onder gelijke voorwaarde als bij a. aangegeven ten aanzien van de lidmaatschapskaart.
c. als introducé(e): niet-leden van een naturistenvereniging, tot maximaal twee maal per jaar, als dagbezoeker, onder geleide van een lid, als bedoeld onder a., dat daartoe bevoegd is, met inachtneming van punt 2;
d. als genodigde: personen die door of vanwege het bestuur zijn uitgenodigd tot een bezoek aan het terrein;
e. kinderen van leden, jonger dan 18 jaar, zonder eigen lidmaatschapskaart, onder geleide van een lid; kinderen van niet-leden, jonger dan 18 jaar, onder geleide van een lid, met een maximum van twee gast-kinderen per jaar per aanwezig lid.
f. personen, die op het terrein een wettelijk voorgeschreven taak moeten uitvoeren.
Andere personen hebben zonder voorkennis van een bestuurslid geen toegang. Het bestuur kan dagen aanwijzen, waarop gasten en introducé(e)s niet worden toegelaten.

 1. Leden van de vereniging, met uitzondering van aspirant-leden kunnen niet-leden introduceren op het terrein onder de voorwaarde zoals genoemd onder 1c.
 2. Vooraanmelding bij het bestuur van gasten en introducé(e)s is vereist. Zonder deze aanmelding is er geen waarborg voor toelating of verblijf.
 3. Alle leden, gasten en introducé(e)s dienen zich bij aankomst in te (laten) schrijven in het presentieboek, dat te vinden is in het Plaathuis. Gasten melden zich bovendien bij een bestuurslid (indien mogelijk) of bij een aanwezig lid. Gelijktijdig met de inschrijving in het presentieboek van naam – aantal – lid of geen lid, wordt de betaling van de bijdrage voor het terreinbezoek geregeld. De grootte van het bedrag wordt in het presentieboek vermeld. Het verschuldigde bedrag wordt in een enveloppe gestopt, waarop de naam van de gast wordt vermeld. Deze envelop wordt in de gleuf, van de ideeënbus gestopt, die in het Plaathuis hangt. Begeleiders zijn verantwoordelijk voor de inschrijving in het presentieboek en betaling van de introducé(e)s en gasten.
 4. Alle bezoekers – met uitzondering van de personen genoemd onder 1d en 1f- moeten zich op het terrein gedragen overeenkomstig de doelstellingen en het karakter van de vereniging (dus naakt als de omstandigheden dat toelaten) en zich overigens houden aan de bepalingen van dit reglement. Begeleiders dragen hierbij de verantwoording voor het naleven ervan door introducé(e)s en kinderen.
 5. Overlast aan anderen, in welke vorm dan ook, moet worden vermeden. Als uitvloeisel daarvan gelden de volgende bepalingen:
  a. audiovisuele middelen dienen voor anderen onzichtbaar en onhoorbaar gebruikt te worden;
  b. honden worden slechts toegelaten onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat zij op het terrein aangelijnd blijven, buiten het terrein worden uitgelaten, niet zwemmen in de zwemvijver en de eigenaar/ begeleider onmiddellijk zorgt voor verwijdering van uitwerpselen op het terrein. Voor andere huisdieren is toestemming vooraf van het bestuur vereist. Dag bezoekers mogen geen huisdieren meebrengen tijdens hun verblijf;
  c. fotograferen en filmen van personen is slechts toegestaan indien deze daarmee instemmen.
 6. Voorkomen moet worden dat derden van buiten het terrein ongewild en onverhoeds met bloot worden geconfronteerd. Daarom: broek aan en/of handdoek om bij het toegangshek en andere van buitenaf zichtbare plaatsen. Op de parkeerplaats is het te allen tijde verboden ongekleed te gaan, vanaf het markeringspunt aan de toegangsweg.
 7. Ter bescherming van terrein en landschap is het volgende bepaald:
  a. auto’s en motoren mogen alleen worden geparkeerd op het daarvoor bestemde parkeerterrein. Voor het plaatsen en weghalen van een kampeermiddel mag met auto’s tot in de boomgaard en in de put gereden worden. Na afkoppelen dient de auto terstond naar het parkeerterrein te worden teruggebracht. Onder geen beding mogen auto’s bij het kampeermiddel worden geparkeerd.
  b. (brom)fietsen moeten geplaatst worden in of bij de fietsenrekken.
  c. balspelen mogen slechts worden beoefend op daarvoor aangewezen gedeelten;
  d. tenten en windschermen voor dagrecreatie mogen niet worden geplaatst;
  e. werkzaamheden op het terrein geschieden in overleg met de werk-activerings-commissie (WAC);
  f. het maken van een vuur is slechts toegestaan op de daarvoor aangewezen plaats; blusmiddelen moeten gereed staan;
  g. chemische onkruidbestrijdingsmiddelen zijn verboden;
  h. het gebruik van milieuvriendelijke was- en reinigingsmiddelen is noodzakelijk en voor gebruik op het terrein zijn ze gratis beschikbaar in het Plaathuis.
 8. Elke bezoeker draagt zorg voor de netheid van terrein en opstallen door:
  a. alle afval zelf mee te nemen, of te deponeren in de daarvoor bestemde container die geplaatst is bij de parkeerplaats.;
  b. geen persoonlijke eigendommen op het terrein of in een der opstallen achter te laten;
  c. eigendommen van de vereniging zoals gereedschappen, speelgoed, tijdschriften, volleybal- en badmintonnetten op te ruimen;
  d. de toiletten schoon te houden;
  e. het is toegestaan chemische toiletten te legen in de toiletten mits gebruik gemaakt wordt van chemische vloeistoffen in het toilet. Een mix van schoonmaakazijn met een geringe hoeveelheid wasmiddel zin toegestaan. Dit i.v.m. de werking van de septictank.
 9. Elk lid is verplicht om na het betreden of verlaten van het terrein het toegangshek onmiddellijk af te sluiten. Degene, die het laatst vertrekt, zorgt tevens voor afsluiting van alle opstallen.
 10. Kamperen is uitsluitend toegestaan na vooraanmelding bij de kampeercoördinator of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon. Iedereen die volgens art.1 lid a, b en e toegang tot het terrein heeft wordt als kampeerder toegelaten.

Er mogen gelijktijdig 7 caravans/vouwwagens in de boomgaard staan en er zijn maximaal 10 kampeerplaatsen voor tenten, vouwwagens of caravans  in de put beschikbaar. Campers mogen alleen op de daarvoor speciaal aangewezen plaatsen staan, bij groter aanbod dienen zij op het parkeerterrein een plaats aangewezen te krijgen.
Er kan maximaal voor een periode van 3 weken gereserveerd worden. Tijdens de laatste week van de kampeerperiode kan de reservering telkens met maximaal één week verlengd worden. Kampeerders, die nog niet kampeerden op het terrein in dat seizoen hebben voorrang. Wie reserveert en om 17.00 uur nog niet is gearriveerd heeft kans zijn/haar plaats te verliezen, tenzij tevoren is aangekondigd dat hij/zij later komt.
Wie reserveert en niet komt blijft het complete bedrag voor de gereserveerde periode schuldig.
Indien leden drie weken gereserveerd hebben en besluiten te vertrekken vanwege slechte weersomstandigheden krijgen zij van de van de resterende 2 weken de helft van het geld terug. Dit ter beoordeling van de kampeercoördinator.
Het telefoonnummer is te vinden in de naturistengidsen en op onze website.
Dit alles onder voorwaarde dat:
a. gekampeerd wordt op de daarvoor aangewezen terreingedeelten: tenten kamperen in de put. Caravans/camper en vouwwagens in de boomgaard. Vouwwagens, caravans kunnen ook in de put kamperen in overleg met de kampeer coördinator
b. in het presentieboek in het Plaathuis aantekening wordt gehouden van de verblijfsdata en het aantal personen en overnachtingen.
c. het kampeerformulier wordt ingevuld en in de ideeënbus wordt gedaan . Dit formulier gebruikt de kampeercoördinator voor het bijwerken van het door de gemeente voorgeschreven verblijfsregister, waaruit de aangifte toeristen- belasting wordt gedaan. De betaling geschiedt door ondertekenen van een incassomachtiging via de ING rekening van Mens en Natuur. Indien dit onmogelijk is, dan kan het bedrag of een eenmalige machtiging tot afschrijving in een enveloppe worden gedaan. Nadat naam en de betaalgegevens op de enveloppe worden geschreven, kan deze in de gleuf van de ideeënbus gestopt worden. Iedereen zal begrijpen, dat geld in de ideeënbus gevaren met zich meebrengt, daarom is girale betaling dringend gewenst.
d. na vertrek het kampeermiddel direct wordt verwijderd;
e. Elke reservering voor het kamperen is gekoppeld aan een plek in de Boomgaard of de Put. Eventuele bijzet tentjes voor minderjarige kinderen zijn toegestaan, indien deze geplaatst worden op dezelfde plek waar het hoofd kampeermiddel komt te staan. Voor kinderen die een eigen kampeermiddel willen plaatsen op een andere plek is een tweede reservering nodig. Voor dit kind of deze kinderen geldt dan dat voor hen het kampeertarief voor volwassenen betaald moet worden.
f. andere aanwijzingen voor het kamperen worden nageleefd.
Het bestuur kan toestaan, dat van dit reglement wordt afgeweken. Omtrent zaken, die in dit reglement niet, onduidelijk of niet volledig geregeld zijn, beslist het bestuur. Het bestuur kan iemand machtigen om, in geval van twijfel of interpretatieverschillen, beslissend op te treden.